Taboleiro de anuncios

PROXECTO MUSEISTICO ESTALEIRO “CIPRIAN”
17/01/2020

O proxecto museográfico define as características xerais da exposición que albergará o futuro estaleiro rehabilitado, onde o fío condutor será a Carpintería de Ribeira: a edificación, o oficio e as súas técnicas construtivas.

O proxecto é froito dos arquitectos Iago Fernández Penedo e Óscar Fortes Dopico, (A tese doutoral de Fortes versa sobre as arquitecturas das carpinterías de ribeira en Galicia) e afrontouse como unha actuación de consolidación e respecto polo antigo estaleiro tradicional, mantendo os volumes que configuraban a carpintería de ribeira orixinal, sen modificala, tal cal chegou aos nosos días, debido a que é froito da evolución e da memoria da actividade de construción de embarcacións de madeira que alí se desenvolvían.

A idea expositiva non trata de presentar toda a información dispoñible sobre o tema se non que busca elaborar unha síntese que axude á interpretación, que simplifique a visita e a aprendizaxe. Pódense expor instrumentos que amplíen e concreten o discurso: exposicións temporais, actividades de difusión, publicacións, visitas guiadas... A idea é converter toda a área como un exemplo vivo do tradicional oficio de construcións de madeira, que sirva como un referente na defensa, a posta en valor e a continuidade da identidade e memoria do patrimonio marítimo galego en xeral, e en concreto do municipio de Outes.

Ver proxecto

 

PROXECTO FINANCIADO POLA UNION EUROPEA A TRAVÉS DO GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO-SEO DE FISTERRA RÍA DE MUROS-NOIA: COSTA SOSTIBLE.

RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL
15/01/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa de que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, publicou unha orde no Diario Oficial de Galicia do 12 de decembro de 2019, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Ver anuncio completo

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN E O FOMENTO DO EMPREGO
14/01/2020

O Concello de Outes informa das seguintes axudas para a contratación e o fomento do emprego:

Programa de subvencións para a contratación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social

Orde do 20 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas á contratación por conta allea de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social ás empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Programa de subvencións para a contratación de persoas desempregadas de longa duración

Orde do 21 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas á contratación de persoas desempregadas de longa duración ás empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Programa de subvencións Emprega Muller

Orde do 20 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas do Programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas para empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Programa de subvencións Emprega Xuventude

Orde do 20 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas do Programa Emprega Xuventude para a contratación de persoas mozas desempregadas para empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social. Programa Aprol-Economía Social.

Orde do 5 de decembro de 2019 publicada no DOG de 10 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas do Programa Aprol-Economía Social para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e o fomento do acceso á condición de persoa socia traballadora ou de traballo, de cooperativas ou sociedades laborais, así como o acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas.

Ver anuncio no DOG

CONTRATACIÓN DE UN/UNHA AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
27/12/2019

O Concello de Outes publica a acta coas valoracións de méritos e entrevistas e a resolución de alcaldía do proceso de contratación de un/unha Axente de Emprego e Desenvolvemento Local.

Ver acta

Ver resolución de alcaldía

CONTRATACIÓN DE UN/UNHA AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL: ANUNCIO
20/12/2019

O tribunal convoca aos aspirantes preseleccionados polo Servizo Público de Emprego de Galicia, á entrevista curricular que terá lugar o vindeiro 26 de decembro, ás 12.30 horas na Casa do Concello de Outes.

Ver anuncio

CONTRATACIÓN DE UN/UNHA AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
17/12/2019

O Concello de Outes publica as bases para a contratación de un/unha Axente de Emprego e Desenvolvemento Local.

Ver bases

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN/UNHA SOCORRISTA-RECEPCIONISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL: ACTA DAS ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
11/12/2019

O Concello de Outes publica a acta cos resultados das entrevistas e resolución da convocatoria dos aspirantes a socorrista-recepcionista para a piscina municipal.

Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN/UNHA SOCORRISTA-RECEPCIONISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL: ACTA RESULTADO PROBAS FÍSICAS, VALORACIÓN DE MÉRITOS E DATA DAS ENTREVISTAS
09/12/2019

O Concello de Outes publica a acta cos resultados das probas físicas, a valoración de méritos e as datas das entrevistas dos aspirantes a socorrista-recepcionista para a piscina municipal.

Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN/UNHA SOCORRISTA-RECEPCIONISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E DATAS DAS PROBAS FÍSICAS
05/12/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista de admitidos e excluídos e as datas das probas físicas dos aspirantes a socorrista-recepcionista para a piscina municipal.

Ver resolución

ANUNCIO DE APROBACIÓN DE ORDENANZAS E REGULAMENTOS
04/12/2019

De conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese a información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o seguinte á publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinados, os textos de ordenanzas e regulamentos que a continuación se publican e poidan, no seu caso, presentarse as reclamacións que se estimen oportunas. Durante o devandito prazo poderá ser examinada por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará ao dispor dos interesados na sede electrónica e nesta páxina web:

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR “OUTES CONCILIA”

Ver REGULAMENTO DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”

No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación inicial das ordenanzas e regulamentos.

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A UN/UNHA SOCORRISTA-RECEPCIONISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL
20/11/2019

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para contratar a un/unha socorrista-recepcionista para a piscina municipal e ulterior constitución de bolsa de emprego, coa finalidade de cubrir cantas necesidades poidan xurdir en relación co persoal adscrito a este servizo.

Ver bases

Corrección dun erro nas bases

SAT – SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Agrupación de Concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes e Porto do Son
24/10/2019

Que é o SAT?

É un Servizo de Atención Temperá de carácter público e gratuíto que atende á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e á súa contorna, que ten por obxectivo atender o máis axiña posible as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos/as con trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos.

Que ofrece?

 • Diágnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as
 • Apoio en todas as areas de desenvolvemento do/a neno/a:
  • Desenvolvemento psicomotor
  • Desenvolvemento cognitivo
  • Desenvolvemento da linguaxe e comunicación
  • Desenvolvemento da autonomía
  • Desenvolvemento da área social e afectiva
 • Apoio, información, habilitación e formación da familia:
  • Terapia psicolóxica individual
  • Grupos de familias.
 • Coordinación coa contorna:
  • Colaboración cos /as profesionais do ámbito social, educativo e sanitario e outros recursos da comunidade

Como se pode acceder ao SAT?

 • Calquera familia residente nos concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes ou Porto do Son poderá solicitar información e atención no mesmo.
 • Por derivación pediátrica.

Como contactar co SAT?

 • Chamando ao 981 824 248
 • A través de correo electrónico sat@noia.es
 • Acudindo directamente ao Servizo, situado en Frei Lois Rodríguez, nº 9, baixo- Noia

Normativa que regula os Servizos de Atención Temperá:

Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá

Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en Atención Temperá

SERVIZO DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
17/09/2019

Este mes estreamos o servizo de recollida de voluminosos baixo demanda.

O servizo consistirá na recollida de mobles, electrodomésticos, colchóns e somieres, trastes vellos e outros aparellos derivados das actividades domésticas de reparación e /ou substitución de equipamento da vivenda.

Este servizo prestarase aos particulares que o soliciten chamando ao teléfono do Concello: 981850003. Neste teléfono indicarase o artigo a recoller, o lugar de recollida e os datos persoais (nome e apelidos, dni e teléfono de contacto).

Os usuarios do servizo deberán depositar o artigo no punto de recollida de lixo máis próximo á súa vivenda a partir das sete da tarde do día anterior á recollida. A periodicidade do servizo será quincenal: a primeira recollida realizarase o día 26 de setembro.