Taboleiro de anuncios

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES
28/02/2020

O Concello de Outes publica as bases para a contratación de dous tractoristas.

Ver bases

Ver instancia

PROGRAMA DE AXUDAS PARA A CONCESIÓN DAS ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES
25/02/2020

O Concello de Outes informa que está aberto o prazo para a solicitude de estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas. Consiste na convocatoria de 90 prazas para mulleres con fillos/as menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo, cunha duración de entre 7 e 9 días, en réxime de pensión completa que se van desenvolver preferentemente entre finais do mes de xuño e principios do mes de setembro.

Para mais información dirixirse á Educadora Familiar no Concello ou no tfno 981850003 (Juana).

Ver resolución no D.O.G.

ESTUDO DE DETALLE PARA PARCELA DESTINADA A TANATORIO
19/02/2020

O Concello de Outes somete a información pública por prazo dun mes, contado desde o día seguinte da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, o expediente de aprobación inicial do Estudo de Detalle da parcela con referencia catastral 15063E50407465, sita na esquina das rúas Otero Pedraio e Curros Enríquez, promovida por TANATORIOS POMBO VÁZQUEZ S.L.

Ver anuncio

Ver estudo de detalle

OFERTA DE EMPREGO
17/02/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa de que unha empresa do sector funerario precisa cubrir dous postos de traballo para a zona de Outes-Noia:

 • Condutor-a  funerario: Requírese permiso de conducir e coñecementos de informática a nivel usuario.
 • Persoal de limpeza (media xornada): Requírese permiso de conducir e vehículo propio con dispoñibilidade para traballar polas tardes.

Máis información e/ou entrega de currículums: Servizo de Orientación Laboral (Rúa da Capela nº 13, 1º - Serra de Outes. Teléfono: 981 851 094)

CONCESIÓN DE BONOS DE TRANSPORTE. CURSO 2019/2020
17/02/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa relación de solicitantes e as axudas concedidas para os bonos de transporte escolar non obrigatorio no curso 2019/2020.

Ver resolución

SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN 2020
14/02/2020

O Concello de Outes informa da apertura de varias convocatorias da Deputación da Coruña de subvencións a entidades privadas sen ánimo de lucro para o presente ano 2020:

 • FO213-FO214: Corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato para o desenvolvemento de actividades e investimentos culturais
 • FO203-FO204: Entidades para realizar actividades e investimentos culturais
 • FO28/FO/29: Entidades agrarias, labregas. Gandeiras, forestais e asociacións de cazadores para actividades e investimentos.
 • FOENAA-FOENIA: Entidades para realizar actividades e investimentos de promoción económica
 • FO27A: Fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras para actividades
 • DP0030: Asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para actividades turísticas.
 • FO103A: Entidades para realizar actividades de fomento da actividade física e do deporte.
 • FO103B-FO103C: Clubs deportivos da provincia con equipos de deportistas en competicións federadas.
 • FO103D: Entidades deportivas para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares.
 • FO104: Entidades deportivas para infraestruturas e equipamento deportivo.

Para informar dos requisitos, obxectos subvencionables, prazos e demais trámites a realizar de cara á solicitude e posterior xustificación de ditas subvencións vaise celebrar unha charla informativa dirixida a tódalas entidades privadas sen ánimo de lucro con domicilio no Concello de Outes - (asociacións culturais, de veciños, xuvenís, amas de casa, ANPAs, turísticas, clubs e asociacións deportivas, de cazadores, corais polifónicas, grupos de baile tradicional...) - o vindeiro sábado, 22 de febreiro, ás 10:00h na Casa do Concello de Outes

Máis información: Concello de Outes (Juana)- Teléfono: 981 850 003

SUBVENCIÓNS PARA CULTURA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
12/02/2020

A Oficina de Información Xuvenil do Concello de Outes e o departamento de cultura informan de dúas convocatorias moi interesantes que vén de sacar a Deputación da Coruña, e das que vos damos conta aquí abaixo:

 • PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2020

Ver información no BOP

 • PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR INVESTIMENTOS CULTURAIS DURANTE O ANO 2020

Ver información no BOP

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
05/02/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa aprobación provisional da lista de admitidos e excluídos ao proceso de selección para a contratación dun funcionario/a interino para o servizo de intervención.

Ver resolución

PROGRAMA DE CONVOCATORIA DE CURSOS GRATUÍTOS PREPARATORIOS DAS PROBAS PARA OBTER A CERTIFICACIÓN CELGA.
29/01/2020

O Concello de Outes informa da realización de cursos de carácter gratuíto tanto presenciais como de teleformación para preparar as probas de certificación Celga 1, Celga 2, Celga 3, Celga 4.

Prazo: 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación no DOG.

Máis información no DOG

PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DE SUBVENCIÓNS Á CONSOLIDACIÓN E AO FORTALECEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL NOS CONCELLO DA PROVINCIA (PEL EMPRENDE INVESTIMENTO 2019)
29/01/2020

O Concello de Outes informa das axudas para a consolidación e o fortalecemento do tecido empresarial (Empresario Individual, Microempresa, Pequena empresa, Mediana empresa) a través do apoio ao investimento en bens inventariables (Aplicacións informáticas, Maquinaria, Utilaxe, Mobiliario, Equipos para procesos de Información).

Máis información

SUBVENCIÓNS PARA EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS DIRIXIDAS A CLUBS DEPORTIVOS, SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS E FEDERACIÓNS DEPORTIVAS GALEGAS
29/01/2020

O Concello de Outes informa que a Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, publica unha Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte no DOG do 22 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

Máis información no DOG

COMPETENCIA DIXITAL OFIMÁTICA (CODIX)
23/01/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa de que a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) ten previsto abrir o martes 4 de febreiro o prazo de inscrición no curso de teleformación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática. Así se recollerá na convocatoria que ten previsto saír publicada o próximo luns 3 de febreiro no Diario Oficial de Galicia con 180 prazas para o curso preparatorio previo ao exame presencial que terá lugar no mes de maio.

Ver anuncio completo

PROXECTO MUSEISTICO ESTALEIRO “CIPRIAN”
17/01/2020

O proxecto museográfico define as características xerais da exposición que albergará o futuro estaleiro rehabilitado, onde o fío condutor será a Carpintería de Ribeira: a edificación, o oficio e as súas técnicas construtivas.

O proxecto é froito dos arquitectos Iago Fernández Penedo e Óscar Fortes Dopico, (A tese doutoral de Fortes versa sobre as arquitecturas das carpinterías de ribeira en Galicia) e afrontouse como unha actuación de consolidación e respecto polo antigo estaleiro tradicional, mantendo os volumes que configuraban a carpintería de ribeira orixinal, sen modificala, tal cal chegou aos nosos días, debido a que é froito da evolución e da memoria da actividade de construción de embarcacións de madeira que alí se desenvolvían.

A idea expositiva non trata de presentar toda a información dispoñible sobre o tema se non que busca elaborar unha síntese que axude á interpretación, que simplifique a visita e a aprendizaxe. Pódense expor instrumentos que amplíen e concreten o discurso: exposicións temporais, actividades de difusión, publicacións, visitas guiadas... A idea é converter toda a área como un exemplo vivo do tradicional oficio de construcións de madeira, que sirva como un referente na defensa, a posta en valor e a continuidade da identidade e memoria do patrimonio marítimo galego en xeral, e en concreto do municipio de Outes.

Ver proxecto

 

PROXECTO FINANCIADO POLA UNION EUROPEA A TRAVÉS DO GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO-SEO DE FISTERRA RÍA DE MUROS-NOIA: COSTA SOSTIBLE.

RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL
15/01/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa de que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, publicou unha orde no Diario Oficial de Galicia do 12 de decembro de 2019, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Ver anuncio completo

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN E O FOMENTO DO EMPREGO
14/01/2020

O Concello de Outes informa das seguintes axudas para a contratación e o fomento do emprego:

Programa de subvencións para a contratación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social

Orde do 20 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas á contratación por conta allea de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social ás empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Programa de subvencións para a contratación de persoas desempregadas de longa duración

Orde do 21 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas á contratación de persoas desempregadas de longa duración ás empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Programa de subvencións Emprega Muller

Orde do 20 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas do Programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas para empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Programa de subvencións Emprega Xuventude

Orde do 20 de novembro de 2019 publicada no DOG de 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas do Programa Emprega Xuventude para a contratación de persoas mozas desempregadas para empresas calquera que sexa a sua forma xurídica.

Ver anuncio no DOG

Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social. Programa Aprol-Economía Social.

Orde do 5 de decembro de 2019 publicada no DOG de 10 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as axudas do Programa Aprol-Economía Social para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e o fomento do acceso á condición de persoa socia traballadora ou de traballo, de cooperativas ou sociedades laborais, así como o acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas.

Ver anuncio no DOG

ANUNCIO DE APROBACIÓN DE ORDENANZAS E REGULAMENTOS
04/12/2019

De conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese a información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o seguinte á publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinados, os textos de ordenanzas e regulamentos que a continuación se publican e poidan, no seu caso, presentarse as reclamacións que se estimen oportunas. Durante o devandito prazo poderá ser examinada por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará ao dispor dos interesados na sede electrónica e nesta páxina web:

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR “OUTES CONCILIA”

Ver REGULAMENTO DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”

No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación inicial das ordenanzas e regulamentos.

SAT – SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Agrupación de Concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes e Porto do Son
24/10/2019

Que é o SAT?

É un Servizo de Atención Temperá de carácter público e gratuíto que atende á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e á súa contorna, que ten por obxectivo atender o máis axiña posible as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos/as con trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos.

Que ofrece?

 • Diágnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as
 • Apoio en todas as areas de desenvolvemento do/a neno/a:
  • Desenvolvemento psicomotor
  • Desenvolvemento cognitivo
  • Desenvolvemento da linguaxe e comunicación
  • Desenvolvemento da autonomía
  • Desenvolvemento da área social e afectiva
 • Apoio, información, habilitación e formación da familia:
  • Terapia psicolóxica individual
  • Grupos de familias.
 • Coordinación coa contorna:
  • Colaboración cos /as profesionais do ámbito social, educativo e sanitario e outros recursos da comunidade

Como se pode acceder ao SAT?

 • Calquera familia residente nos concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes ou Porto do Son poderá solicitar información e atención no mesmo.
 • Por derivación pediátrica.

Como contactar co SAT?

 • Chamando ao 981 824 248
 • A través de correo electrónico sat@noia.es
 • Acudindo directamente ao Servizo, situado en Frei Lois Rodríguez, nº 9, baixo- Noia

Normativa que regula os Servizos de Atención Temperá:

Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá

Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en Atención Temperá