Taboleiro de anuncios

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN/UNHA SOCORRISTA-RECEPCIONISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E DATAS DAS PROBAS FÍSICAS
05/12/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista de admitidos e excluídos e as datas das probas físicas dos aspirantes a socorrista-recepcionista para a piscina municipal.

Ver resolución

CAMPAÑA DE INVERNO 2020
04/12/2019

O mércores día 11 farase na Casa da Cultura o sorteo público das prazas da actividade Campaña de inverno 2020, organizada pola Deputación da Coruña e que consta dunha estadía de catro días na estación invernal de Cabeza de Manzaneda.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DE ORDENANZAS E REGULAMENTOS
04/12/2019

De conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese a información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o seguinte á publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinados, os textos de ordenanzas e regulamentos que a continuación se publican e poidan, no seu caso, presentarse as reclamacións que se estimen oportunas. Durante o devandito prazo poderá ser examinada por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará ao dispor dos interesados na sede electrónica e nesta páxina web:

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR “OUTES CONCILIA”

Ver REGULAMENTO DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”

No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación inicial das ordenanzas e regulamentos.

CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL
29/11/2019

O Concello de Outes, a través do servizo de orientación laboral, informa da convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver anuncio completo

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A UN/UNHA SOCORRISTA-RECEPCIONISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL
20/11/2019

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para contratar a un/unha socorrista-recepcionista para a piscina municipal e ulterior constitución de bolsa de emprego, coa finalidade de cubrir cantas necesidades poidan xurdir en relación co persoal adscrito a este servizo.

Ver bases

Corrección dun erro nas bases

CAMPAÑA DE INVERNO 2020
12/11/2019

A actividade, organizada pola Deputación da Coruña, consta dunha estadía de catro días na estación invernal de Cabeza de Manzaneda, ademais duns cursos de esquí. Está destinada a rapaces e rapazas empadroados nun concello da provincia de A Coruña, de 11 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2020).

Ao Concello de Outes correspóndelle 4 prazas na 1ª quenda que iría do 24 ao 27 de xaneiro de 2020.

O custe da actividade é de 85 €.

A inscrición pode facerse na OMIX da Casa da Cultura. O prazo remata o 4 de decembro.

Máis información en  www.dacoruna.gal/deportes/esqui.

BOLSAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2019/2020
11/11/2019

O Concello de Outes comunica a todos os estudantes empadroados nel, e que estean realizando estudos fóra do municipio, que poden solicitar axudas para o transporte escolar dende calquera punto do concello ata o seu lugar de ensino.

Para isto cómpre que sexan ensinanzas non obrigatorias dentro do ensino regrado (ciclos formativos, bacharelato ou universidades) que non estean establecidas no noso concello. O prazo de solicitude remata o día 10 de decembro.

Máis información na Oficina de Información Xuvenil (Casa da Cultura – Teléfono: 981850950)

Ver anuncio no BOP de A Coruña

Descargar impreso para a solicitude

SAT – SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Agrupación de Concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes e Porto do Son
24/10/2019

Que é o SAT?

É un Servizo de Atención Temperá de carácter público e gratuíto que atende á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e á súa contorna, que ten por obxectivo atender o máis axiña posible as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos/as con trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos.

Que ofrece?

 • Diágnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as
 • Apoio en todas as areas de desenvolvemento do/a neno/a:
  • Desenvolvemento psicomotor
  • Desenvolvemento cognitivo
  • Desenvolvemento da linguaxe e comunicación
  • Desenvolvemento da autonomía
  • Desenvolvemento da área social e afectiva
 • Apoio, información, habilitación e formación da familia:
  • Terapia psicolóxica individual
  • Grupos de familias.
 • Coordinación coa contorna:
  • Colaboración cos /as profesionais do ámbito social, educativo e sanitario e outros recursos da comunidade

Como se pode acceder ao SAT?

 • Calquera familia residente nos concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes ou Porto do Son poderá solicitar información e atención no mesmo.
 • Por derivación pediátrica.

Como contactar co SAT?

 • Chamando ao 981 824 248
 • A través de correo electrónico sat@noia.es
 • Acudindo directamente ao Servizo, situado en Frei Lois Rodríguez, nº 9, baixo- Noia

Normativa que regula os Servizos de Atención Temperá:

Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá

Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en Atención Temperá

SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS DE INTERESE PÚBLICO 2019
02/10/2019

O Concello de Outes informa de que xa se poden solicitar as subvencións municipais dirixidas á promoción do asociacionismo, das tradicións e os valores culturais, así como ao apoio e promoción do deporte no municipio de Outes.

Ver convocatoria no BOP

Ver bases da convocatoria

Descargar impresos para a solicitude da subvención

SERVIZO DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
17/09/2019

Este mes estreamos o servizo de recollida de voluminosos baixo demanda.

O servizo consistirá na recollida de mobles, electrodomésticos, colchóns e somieres, trastes vellos e outros aparellos derivados das actividades domésticas de reparación e /ou substitución de equipamento da vivenda.

Este servizo prestarase aos particulares que o soliciten chamando ao teléfono do Concello: 981850003. Neste teléfono indicarase o artigo a recoller, o lugar de recollida e os datos persoais (nome e apelidos, dni e teléfono de contacto).

Os usuarios do servizo deberán depositar o artigo no punto de recollida de lixo máis próximo á súa vivenda a partir das sete da tarde do día anterior á recollida. A periodicidade do servizo será quincenal: a primeira recollida realizarase o día 26 de setembro.

CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA (CELGA) E CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA
27/08/2019

O Servizo de Normalización do Concello informa de que a Xunta de Galicia convoca cursos de lingua galega Celga, preparatorios das probas de acreditación dos distintos niveis do certificado de lingua galega e cursos de linguaxe administrativa media e superior que se impartirán nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.

Os cursos Celga son presenciais e os de linguaxe administrativa poden cursarse presencialmente ou en liña e desenvolveranse entre os meses de outubro a xaneiro (1º cuadrimestre) e entre febreiro e maio (2º cuadrimestre).

Matrícula:

Cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo https://www.eoidigital.com/preinslinguagalega/

Prazos de matrícula:

 • Do 2 ao 11 de setembro de 2019 para os cursos do 1º cuadrimestre.
 • Do 30 de decembro de 2019 ao 10 de xaneiro de 2020 para os cursos do 2º cuadrimestre.

Máis información e requisitos para matricularse na seguinte ligazón https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0534-070819-0002_gl.html